Home About Us ข่าวสารบ้านเรา ShortCut to Enrolment งานวิจัย และ สิ่งประดิษฐ์ ประเด็นข่าว Hot www.mut.ac.th
   
 
 
 
 ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดทีมแนะแนวการศึกษาทัวร์โรงเรียนทางภาคใต้
   พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ "เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์"
 
      เมื่อวันระหว่างที่ 26-30 พฤศจิกายน 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับเชิญจากกลุ่มโรงเรียนทางจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดชุมพร,จังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดพัทลุง,จังหวัดตรัง,จังหวัดพังงา เพื่อการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์" ให้กับนักเรียน,นักศึกษาถึงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี อาจารย์พรรณี แม้นเมฆ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้บรรยาย

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบรรยายและพบครูแนะแนวเพื่อมอบเอกสาร

จังหวัดชุมพร
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ,โรงเรียนศรียาภัย,วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดชุมพร,วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ,วิทยาลัยสารพัดช่าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุราษฎร์ธานี,โรงเรียนสุราษฎร์ธานี,โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2,โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา,โรงเรียนอาชีวะศึกษาดอนบอสโก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนนครพาณิชยการ,วิทยาลัยเทคนิคสีชล,โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา,วิทยาเทคนิคทุ่งสง,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้,โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช,วิทยาอาชีวะศึกษานครศรีธรรมราช,โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย,โรงเรียนกัลยาณีศรธรรมราช,โรงเรียนโยธินบำรุง,โรงเรียนเบญจมราชูทิศ,โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา,เทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ,โรงเรียนนครอาชีวะศึกษา,วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง,โรงเรียนสตรีพัทลุง,โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม,วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแห่งที่ 2 ,โรงเรียนสภาราชินี,โรงเรียนบริหารธุรกิจพัทลุง,โรงเรียนกันตรังพิทยากร
จังหวัดตรัง
โรงเรียนโปลีเทคนิคตรัง,วิทยาลัยการอาชีพตรัง,วิทยาลัยเทคนิคตรัง
จังหวัดพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา,โรงเรียนสตรีพังงา,โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

 

Update : 18 กุมภาพันธ์ 2551
 
   "การบริการคืองานของเรา"
สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ :

"มุ่งเน้นการให้บริการและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้บริการ
  ด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง"